Máy gò rỉ dùng kim

Các loại kim gò

Các loại kim gò

Máy gò rỉ điện EJC-32A

Máy gò rỉ điện EJC-32A

Máy gò rỉ JEX-2800A

Máy gò rỉ JEX-2800A

Máy gò rỉ JEX-28

Máy gò rỉ JEX-28

Máy gò rỉ JEX-24

Máy gò rỉ JEX-24

Máy gò rỉ JC-16

Máy gò rỉ JC-16

Máy gò rỉ JEX-20

Máy gò rỉ JEX-20

Máy gò rỉ JT-20

Máy gò rỉ JT-20

Máy gò rỉ AJC-16

Máy gò rỉ AJC-16